Projektová činnost ve výstavbě


Vypracování všech stupňů projektové dokumentace stavebních záměrů.

Projektujeme moderním způsobem.

K vytváření projektové dokumentace využíváme 3D modelování, které výrazně přispívá k omezení komplikací při výstavbě a tím redukuje nepředpokládané náklady.

Projektem je zajištěna jak návaznost jednotlivých konstrukcí, tak koordinace všech profesí. Až z vytvořeného informačního modelu budovy následně vytváříme známé 2D výkresy, které slouží jak pro povolení, tak samotnou realizaci. Jedná se o proces nazvaný jako BIM projektování (BIM – Building Information Modeling – Informační model budovy). Model je využitelný také při samotné realizaci a následné správě budovy.

Zabýváme se projektováním převážně pozemních staveb (budov pro bydlení, budov a hal občanské výstavby, budov a hal pro výrobu a služby, staveb pro zemědělství, skladování a staveb průmyslových). Dále se věnujeme projektování developerských projektů – obytných lokalit.

Nejsme architekti. Jsme technicky založená kancelář.

Pro Váš záměr vyhotovíme dle platných právních předpisů, norem a standardů ČKAIT:

  • studii
  • dokumentaci pro územní souhlas
  • projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby
  • projektovou dokumentaci pro územní řízení
  • projektovou dokumentaci pro stavební řízení
  • projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (společné povolení)
  • projektovou dokumentaci pro provádění stavby
  • dokumentaci bouracích prací

Na základě projektové dokumentace pro provádění stavby vyhotovíme soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.