Inženýrská činnost ve stavebnictví


Poskytování odborné pomoci, rad a doporučení, zajištění stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb.

Ušetříme Vás jednání s úřady.
Více o činnosti

Zastoupíme Vás

při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, ...

Zajistíme Vám

vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení místně příslušným stavebním úřadem ....

V rámci inženýrské činnosti dále zajišťujeme předprojektovou přípravu zahrnující zejména:


Komunikaci s klientem – zajištění potřebných vstupních podkladů (umístění záměru, požadované využití daného zájmového území apod.)

Zjištění využitelnosti zájmového území dle platné územně plánovací dokumentace (ÚPD)

Zjištění vazby okolí na zájmové území, zejména průběhy ochranných pásem vodních zdrojů, lesních porostů, inženýrských sítí, drah a komunikací

Zjištění ochrany zájmového území (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Projektujeme moderním způsobem

Projektová činnost ve výstavbě


Více o činnosti
Zaměříme Vaši stavbu

Pasportizace staveb


Více o činnosti