Inženýrská činnost ve stavebnictví


Poskytování odborné pomoci, rad a doporučení, zajištění stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Činnost známá jako inženýring.

Ušetříme Vás jednání s úřady.

Zastoupíme Vás

při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, sdruženími a spolky, právnickými a fyzickými osobami v rámci projednávání záměru v územním a stavebním řízení, dále pak při uvádění stavby do užívání – kolaudaci stavby.

Zajistíme Vám

vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení místně příslušným stavebním úřadem a také speciálním stavebním úřadem v případě vodních děl, leteckých staveb, staveb drah a staveb komunikací. Zajistíme vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, zabýváme se také dodatečným povolováním staveb.

V rámci inženýrské činnosti dále zajišťujeme
předprojektovou přípravu zahrnující zejména:


Komunikaci s klientem – zajištění potřebných vstupních podkladů (umístění záměru, požadované využití daného zájmového území apod.)

Zjištění využitelnosti zájmového území dle platné územně plánovací dokumentace (ÚPD)

Zjištění vazby okolí na zájmové území, zejména průběhy ochranných pásem vodních zdrojů, lesních porostů, inženýrských sítí, drah a komunikací

Zjištění ochrany zájmového území (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)